Pravidlá ochrany osobných údajov

Pred používaním služby si dôsledne prečítajte túto zmluvu

Úvod

Tieto pravidlá ochrany osobných údajov ustanovujú základ pre osobné údaje, ktoré o vás spoločnosť Cpl Resources plc a/alebo jej dcérske spoločnosti (ďalej len „skupina Cpl“) zhromažďujú, ktoré nám poskytujete (prostredníctvom viacerých zdrojov ako naša webová stránka, ktorákoľvek webová stránka pridruženej spoločnosti skupiny, pracovné portály, priame e-maily a udalosti) a ktoré spracúvame.

Dôsledne si prečítajte tieto pravidlá, aby ste pochopili postupy skupiny Cpl v súvislosti osobnými údajmi a spôsob, akým s nimi zaobchádzame.

Ak nesúhlasíte so spôsobom nášho spracúvania vašich osobných údajov tak, ako je uvedený v týchto pravidlách, neposkytujte nám žiadne osobné údaje alebo nás kontaktujte a požiadajte o vymazanie svojich údajov (pozri kontaktné údaje nižšie).

Skupina Cpl je registrovaná ako prevádzkovateľ osobných údajov v Írsku na účely všeobecného nariadenia o ochrane údajov, teda nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. Skupina Cpl bude komunikovať s úradom kancelára pre ochranu údajov v Írsku ako s popredným orgánom dohľadu pre reguláciu všetkých záležitostí týkajúcich sa osobných údajov v skupine.  V skupine Cpl sa zaväzujeme, že všetky osobné údaje, ktoré nám poskytnete, budú spracované spravodlivo a zákonne s primeranými zručnosťami a starostlivosťou. Rovnako sa zaväzujeme, že údaje, ktoré nám poskytnete, budú použité výlučne v súlade s účelom stanoveným v týchto pravidlách.

Skupina Cpl zhromažďuje a používa vaše osobné údaje na realizáciu funkcií/služieb náboru zamestnancov, o ktoré ste požiadali. Zhromažďujeme osobné údaje. Osobné údaje vo všeobecnosti tvorí vaše meno, kontaktné údaje a ďalšie informácie uvedené vo vašom životopise.  Skupina Cpl si ešte pred uložením a spracovaním vašich osobných údajov overí váš súhlas s naším držaním vašich osobných údajov.

Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme a spracúvame, sa odlišujú v závislosti od toho, či ste v skupine Cpl uchádzač o zamestnanie, zamestnanec, uchádzač o pozíciu externého dodávateľa alebo kontaktná osoba klienta. Každú z pozícií popisujeme nižšie.

 1. Uchádzač o zamestnanie v skupine Cpl

Skupina Cpl osobné údaje vyžiada, uloží, spracuje, použije a zverejní na nasledovné účely:

 • Vyhodnotenie vašich osobných údajov v súvislosti s voľnými pracovnými pozíciami v spoločnosti a ich vhodnosť pre vás. V súlade s charakterom služieb náboru zamestnancov vaše údaje s vaším súhlasom uložíme v našej databáze.

 • Zaslanie vašich údajov našim klientom, aby sme vás zaevidovali ako uchádzača o voľné pracovné miesto alebo na zhodnotenie vašej vhodnosti na voľné pracovné miesto s vaším súhlasom. Pri zaslaní vašich údajov vás automaticky e-mailovo upozorníme a budeme vás informovať o klientovi, ktorému boli údaje poskytnuté, a o presnom účele, aby ste vedeli, kto všetko dostal a uložil vaše osobné údaje.

 • Umožnenie odosielania vášho životopisu v rámci online pracovných ponúk.

 • Komunikácie s vami o príslušných pracovných ponukách, poskytovanie kariérneho poradenstva a podpory a požiadanie o spätnú väzbu v súvislosti s vašimi skúsenosťami ako uchádzača.

 • Ich zverejnenie tretím stranám v súvislosti s odhalením trestnej činnosti a výberu daní a poplatkov v prípade bona fide žiadosti zo strany zákona s cieľom dodržať všetky príslušné zákony a súdne nariadenia.

 • Tretej strany, keď my alebo náš klient použije osobné údaje na poskytovanie vyžiadaných služieb. Patria sem služby overovania referencií, kvalifikácií, trestnej činnosti a/alebo psychometrické hodnotenia či testy zručností. Tieto služby vám budú odporučené ako súčasť postupu a vy budete mať možnosť na ich zamietnutie.

 1. Zamestnanec skupiny Cpl

V prípade zamestnancov a zmluvných partnerov skupiny Cpl sa na sprostredkovanie služieb súvisiacich so zamestnaním, dodržiavaním predpisov a mzdové služby vyžadujú okrem osobných údajov uchádzača o zamestnanie ďalšie osobné údaje ako informácie o bankovom účte, rodné čísla, informácie o zúčtovaní dane a vízach. Tieto údaje budú uschovávané po dobu nevyhnutnú na poskytovanie takýchto zamestnaneckých služieb a budú vymazané po ukončení zamestnania a keď údaje nebudú potrebné na žiadne iné právne účely.

 1. Dodávateľ skupiny Cpl

V prípade zmluvných partnerov skupiny Cpl sa na sprostredkovanie služieb súvisiacich so zamestnaním, dodržiavaním predpisov a mzdové služby vyžadujú okrem osobných údajov uchádzača o zamestnanie ďalšie osobné údaje ako informácie o bankovom účte, rodné čísla, informácie o zúčtovaní dane a vízach. Tieto údaje budú uschovávané po dobu nevyhnutnú na poskytovanie takýchto zamestnaneckých služieb a budú vymazané po ukončení zamestnania a keď údaje nebudú potrebné na žiadne iné právne účely.

 1. Uchádzač o pozíciu externého dodávateľa

Na účely plnenia niektorých našich zmlúv o poskytovaní služieb klientom vystupujeme v úlohe hlavného dodávateľa pre nábor zamestnancov

najmä pre služby, ktoré od nás vyžadujú spracovanie životopisu uchádzačov o zamestnanie a údajov o pracovníkoch od iných poskytovateľov služieb náboru zamestnancov v mene nášho klienta. V takomto prípade sú údaje spracúvané výlučne na pozíciu/žiadosť o zamestnanie u daného klienta a nebudú dostupné ani použité na účel stanovený v časti (i), a teda na nájdenie pracovnej pozície pre uchádzačov o zamestnanie v skupine Cpl. Ak je žiadosť takéhoto externého uchádzača o zamestnanie neúspešná, údaje o uchádzačovi budú vymazané zo systému. Takéto osobné údaje budú z našich systémov vymazané aj v prípade, keď proces skončí zamestnaním.

 1. Kontaktná osoba klienta

Aby mohla skupina CPL vášmu zamestnávateľovi poskytovať služby náboru zamestnancov, budeme spracúvať a ukladať údaje o kontaktnej osobe klienta, ktoré zahŕňajú meno, pracovné kontaktné údaje, názov pracovnej pozície a históriu pracovnej činnosti. Po pridaní do našej databázy kontaktných údajov dostanete automatické upozornenie o tomto úkone a vždy budete mať možnosť na odstránenie zo zoznamu a/alebo na vyjadrenie výslovného nesúhlasu s elektronickou komunikáciou.

 1. Kontaktná osoba pre marketing

Do nášho zoznamu kontaktných osôb pre marketing môžete byť zaradení ako výlučne kontaktná osoba pre marketing alebo spolu s ďalšími typmi kontaktných osôb v tomto zozname. Ak nám poskytnete svoju e-mailovú adresu alebo iné kontaktné údaje a budete súhlasiť so zasielaním marketingovej komunikácie, vaše osobné údaje použijeme, aby sme vám priamo komunikovali užitočné informácie, rady a podporné materiály prostredníctvom e-mailu, správ alebo mobilných/webových upozornení. Budeme vás kontaktovať výlučne prostredníctvom kanálov, ktoré ste priamo schválili, a pošleme vám len obsah, ktorý ste si od nás priamo vyžiadali alebo s ktorého zasielaním ste súhlasili. Ako kontaktná osoba pre marketing budú vaše údaje uchovávané len po dobu, po ktorú súhlasíte s dostávaním našej marketingovej komunikácie, a vždy budete mať možnosť zrušiť svoj odber z niektorých alebo všetkých kontaktných zoznamov v rámci každej správy.

Tento zoznam osobných údajov nie je úplný a s vaším výslovným súhlasom môžeme spracúvať, používať a poskytovať vaše údaje na ďalšie účely, ktoré vyššie nie sú uvedené.

Vyhradzujeme si právo priradiť vaše údaje tretej strane v prípade predaja, zlúčenia, likvidácie, nútenej správy či prenosu všetkých aktív našej spoločnosti za predpokladu, že tretia strana súhlasí s dodržiavaním týchto pravidiel ochrany osobných údajov. Skupina Cpl vás bude o takýchto okolnostiach informovať a vy budete mať možnosť odvolať svoj výslovný súhlas.

Informácie, ktoré nám poskytujete, môžu byť sprístupnené zamestnancom skupiny Cpl, našim pridruženým spoločnostiam, klientom a tretím stranám, ako sa uvádza vyššie. Vaše osobné údaje sú vo svojej celistvosti uložené a spracúvané v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru.

V prípade potreby zaslania vašich osobných údajov mimo Európskeho hospodárskeho priestoru vás budeme kontaktovať, aby sme od vás získali súhlas ešte pred sprístupnením vašich osobných údajov. V prípade, že musíme vaše osobné údaje preniesť mimo Európskeho hospodárskeho priestoru, prijmeme primerané opatrenia, aby sme zaistili, že vaše práva na ochranu osobných údajov budú aj naďalej chránené podľa týchto pravidiel ochrany osobných údajov.

Vynaložíme všetko úsilie, aby sme zaručili, že všetky osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, sú udržiavané a aktuálne. Je však na vás, aby ste nás informovali o všetkých zmenách vo vašich osobných údajov, a zaistili tak ich aktuálnosť.

Ak o vás v súčasnosti máme osobné údaje, kedykoľvek nás môžete požiadať o ich opravu, aktualizáciu a vymazanie alebo aby sme vám poskytli ich kópiu. Rovnako vám poskytneme možnosť nechať si aktualizáciu údajov raz ročne pripomenúť alebo tieto údaje vymazať. Všetky takéto žiadosti o vymazanie alebo aktualizáciu zasielajte na adresu dataprivacy@cpl.com z adresy v našich záznamoch. Takéto žiadosti budú vykonané do jedného týždňa a o dokončení úkonu budete informovaní. Vašu žiadosť môžeme zamietnuť, len ak to od nás vyžaduje zákon. V prípade zamietnutia žiadosti vám na to poskytneme odôvodnenia.  Takéto údaje budeme potom uchovávať len po dobu požadovanú zákonom.

Zaväzujeme sa chrániť osobné údaje, ktoré nám poskytujete. Na zabránenie neoprávnenému prístupu alebo zverejnenia sme zaviedli primerané fyzické, elektronické a organizačné postupy na ochranu a zabezpečenie informácií, ktoré zhromažďujeme online. Používame rôzne bezpečnostné technológie a postupy, ktoré nám pomáhajú chrániť vaše osobné údaje pred neoprávneným prístupom, používaním a zverejnením. Zatiaľ čo skupina Cpl prijala všetky potrebné opatrenia na zaistenie dôvernosti a celistvosti údajov, ktoré nám poskytujete, sme si vedomí, že žiadne údaje prenášané cez internet nie sú 100 % zabezpečené. Vzniká tu riziko, že tieto údaje by mohli byť počas prenosu cez internet nezákonne sledované treťou stranou. V takomto prípade skupina Cpl Limited nenesie žiadnu zodpovednosť.

Súbor cookie je textový súbor, ktorý sa ukladá na pevnom disku počítača v časti súvisiacej s vašou históriou prehliadania webovej stránky. Ak sa vrátite na túto webovú stránku, môže vám ponúknuť prispôsobené voľby, ktoré sa vytvorili na základe uložených údajov z vašej poslednej návštevy. Prijímanie súborov cookie môžete zvyčajne upravovať v nastaveniach prehliadača. Súbory cookie nepoškodia váš systém.

Na monitorovanie modelov vyťaženosti a používania platformy používame softvér sledovania platformy, ktorý nám pomáha rozvíjať dizajn a rozloženie webových stránok.

Bezpečnosť: Tieto súbory cookie vám pomáhajú bezpečne pristupovať k svojmu účtu

Voľby: Tieto súbory cookie sa používajú na ukladanie vašich volieb, napríklad voľba jazyka a zobrazovanie výsledkov vyhľadávania pracovných pozícií

Analytika: Na monitorovanie výkonnosti našich stránok zhromažďujeme údaje o návštevnosti stránok. Tieto údaje sú úplne anonymizované – nevieme, od koho sú zhromaždené. Keď používame tieto údaje, sledujeme celkový počet návštevníkov, nie jednotlivé návštevy.
Analytické informácie sa používajú v správach a na zlepšovanie našej platformy. Analytické údaje používame napríklad na pridávanie, odstraňovanie či zmenu funkcií na platforme podľa ich obľúbenosti u používateľov. Sledujeme napríklad

 • zobrazenia stránky
 • časy najvyššej návštevnosti
 • dĺžku návštevy
 • miesto, odkiaľ návštevníci otvárajú stránku
 • technické údaje o zariadeniach či prehliadačoch použitých na otvorenie stránky

Na získavanie analytických údajov používame služby spoločnosti Google. Ďalšie informácie o spôsobe, akým služba Google Analytics zaobchádza s vašimi údajmi, nájdete tu: Google: Chránime vaše údaje. Rovnako si môžete prečítať úplnú ochranu súkromia spoločnosti Google.

Funkcie platformy: Sledujeme pracovné pozície, ktoré si otvárate, aby sme vám mohli zobrazovať podobné ponuky.
Relácia: Pre správnu funkciu platformy je potrebné počas vášho pohybu na platforme ukladať niektoré údaje. Ak napríklad vyhľadávate pracovné pozície, použité parametre vyhľadávania sa uložia, aby ste ich mohli neskôr zmeniť. Ak sa prihlásite, zapamätáme si účet, do ktorého ste sa prihlásili.

Inzercia: Údaje zhromaždené prostredníctvom súborov cookie používame na pochopenie našej inzertnej cieľovej skupiny a navrhovanie online reklamných kampaní, ktoré sa dostanú len k ľuďom, ktorých by mohli zaujať. Patrí sem inzercia pre používateľov, ktorí vykonali alebo nevykonali určité úkony na našich webových stránkach.

Naše webové stránky sú prepojené na viacero externých služieb, ktoré môžu sledovať používanie našej platformy. Toto prepojenie umožňujeme na prístup k lepším analytickým údajom a navrhovanie reklamných kampaní len pre používateľov, ktorých by mohli zaujať. Tieto údaje sa poskytujú len anonymne. Prostredníctvom súborov cookie neposkytujeme žiadne osobné údaje tretím stranám. Tieto údaje sú poskytované týmto externým spoločnostiam:

 • Google
 • Marketo
 • Facebook
 • LinkedIn
 • Twitter

Ak zmeníme tieto pravidlá ochrany osobných údajov, budeme o zmene informovať na našich webových stránkach, aby sme zaistili, že budete plne informovaní o zhromažďovaných údajoch a spôsobe ich použitia. Ak budeme zamýšľať použitie osobných údajov spôsobom, ktorý nie je v súlade s postupom uvedeným v týchto pravidlách ochrany osobných údajov, budeme vás vopred informovať e-mailom, aby ste sa mohli rozhodnúť, či chcete, aby sme vaše údaje aj naďalej ukladali a spracúvali.

Tieto pravidlá ochrany osobných údajov sú platné od 21. 5. 2018.