Zabezpečenie

Schválenie podmienok

Prístup k tejto webovej lokalite a jej používanie poskytuje spoločnosť Cpl a podlieha nasledujúcim podmienkam používania.

Používaním tejto lokality vyjadrujete súhlas s týmito podmienkami, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom vášho prvého použitia tejto lokality. Spoločnosť Cpl si vyhradzuje právo kedykoľvek aktualizovať podmienky používania bez toho, aby vám to oznámila. Používatelia sú zodpovední za pravidelné kontrolovanie informácií uverejňovaných online, aby boli s predstihom informovaní o všetkých takýchto zmenách. Pokračovaním v používaní tejto lokality po uverejnení zmien tejto zmluvy vyjadrujete súhlas s ňou.

Názvy, obrázky a logá identifikujúce spoločnosť Cpl alebo tretie strany a ich produkty a služby sú známky vlastnené spoločnosťou Cpl a/alebo tretími stranami.

Spoločnosť Cpl sa zaväzuje chrániť vaše súkromie na internete. Prečítajte si naše zásady ochrany osobných údajov, kde nájdete úplné podrobnosti o našom pevnom záväzku chrániť súkromie.

Ak akákoľvek zo služieb spoločnosti Cpl vyžaduje vytvorenie konta, musíte vykonať proces registrácie tak, že nám na základe príslušného registračného formulára poskytnete aktuálne, úplné a presné informácie. Nesiete plnú zodpovednosť za utajenie svojho hesla a konta. Okrem toho nesiete plnú zodpovednosť za všetky aktivity vykonané pod vaším kontom. Súhlasíte s tým, že spoločnosť Cpl okamžite upozorníte na akékoľvek neoprávnené použitie vášho konta alebo akékoľvek iné narušenie zabezpečenia. Spoločnosť Cpl nebude zodpovedná za žiadnu stratu, ktorá môže vzniknúť v dôsledku použitia vášho hesla alebo konta inou osobou, či už s vaším vedomím, alebo bez neho. Vy však môžete niesť zodpovednosť za straty vzniknuté spoločnosti Cpl alebo inej strane z dôvodu použitia vášho konta alebo hesla inou osobou. Bez povolenia vlastníka konta nesmiete nikdy používať žiadne konto inej osoby.

Jednou z podmienok vášho používania služieb je, že ich nebudete používať na žiadne nezákonné ani iné účely, ktoré sú zakázané týmito podmienkami používania. Tieto služby nesmiete používať žiadnym spôsobom, ktorý by mohol poškodiť, znefunkčniť, preťažiť alebo narušiť server spoločnosti Cpl. Nesmiete sa pokúšať o získanie neoprávneného prístupu k žiadnym službám, ďalším kontám, počítačovým systémom ani sieťam, ktoré sú pripojené k serverom alebo službám spoločnosti Cpl, či už hackerským postupom, prelamovaním hesiel alebo akýmkoľvek iným spôsobom. Nesmiete získavať ani sa pokúšať získať žiadne materiály či informácie akýmikoľvek spôsobmi, ktoré nie sú zámerne dostupné prostredníctvom týchto služieb. S výnimkou prípadov uvedených v tomto dokumente máte zakázané používať alebo odstraňovať akýkoľvek obsah z webovej lokality spoločnosti CPL akýmkoľvek spôsobom na komerčné účely a tiež máte zakázané používať túto webovú lokalitu na komerčné účely. V prípadoch, keď je takéto použitie materiálov požadované, je nutné najprv zistiť ich zdroj a získať jeho písomný súhlas.

Počas používania tejto webovej lokality môžete prostredníctvom prepojení pristupovať k webovým lokalitám tretích strán. Tieto webové lokality nie sú pod našou kontrolou a nezodpovedáme za ich dostupnosť ani dostupnosť ich obsahu. Všetky prepojenia poskytované na webovej lokalite sa poskytujú iba na vaše potreby alebo účely a nepredstavujú ani neimplikujú žiadne odporúčania takýchto webových lokalít a nenesieme zodpovednosť za žiadne straty ani škody, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku používania takýchto webových lokalít tretích strán, ani za zmluvy uzavreté na základe používania takýchto webových lokalít tretích strán. Beriete na vedomie, že používanie takýchto webových lokalít tretích strán sa riadi podmienkami a požiadavkami používania vzťahujúcimi sa na takéto lokality.

Spoločnosť Cpl nenesie v žiadnom prípade zodpovednosť za žiadne škody vrátane (okrem iného) nepriamych alebo následných škôd či akýchkoľvek škôd vyplývajúcich z používania alebo nemožnosti používania, údajov alebo ziskov, či už pri napĺňaní zmluvy alebo z dôvodu nedbanlivosti, vzniknuté používaním tejto lokality alebo v súvislosti s ním. Neposkytuje sa žiadna záruka, že táto webová lokalita bude k dispozícii nepretržite a nie je možné akceptovať žiadnu zodpovednosť za straty alebo škody spôsobené v dôsledku takej nedostupnosti. Neakceptujeme žiadnu zodpovednosť za straty alebo škody spôsobené zmenami obsahu tejto webovej lokality. Používatelia pristupujú k tejto webovej lokalite a používajú ju výhradne na vlastné riziko.