Prečo sa ženy viac zdráhajú uchádzať sa o prácu?

Podľa internej správy spoločnosti Hewlett Packard sa muži uchádzajú o prácu aj vtedy, keď spĺňajú iba 60 % vyžadovaných kritérií, ale ženy sa uchádzajú o prácu len vtedy, ak spĺňajú 100 % kritérií. Prečo majú ženy pocit, že ich doterajšie výsledky sú oveľa dôležitejšie ako ich potenciál?

Sama som to zažila. Pred pár rokmi som s kamarátkou vyhľadávala pracovné ponuky a prakticky každú zaujímavú ponuku práce som horlivo odmietla so slovami: „Prečo by mali prijať práve mňa? Neovládam všetko to, čo vyžadujú.“

Moja kamarátka utrúsila, že keby som sa nemenovala Fiona, ale Fionn, pravdepodobne by som sa uchádzala o úplne všetky ponuky.

Priepasť medzi mužským a ženským sebavedomím

Prečo sú ženy nesebaisté, keď sa uchádzajú o zamestnanie, ak nespĺňajú úplne všetky kritériá, zatiaľ čo mužom stačí, ak ich spĺňajú na 60 %? V minulosti boli ženy silne vedené k tomu, že ak budú dodržiavať pravidlá, budú sa to odmeňované. Muži vo všeobecnosti oveľa častejšie porušujú pravidlá, čo vyvoláva dojem moci. Štúdia vykonaná spoločnosťou Hewlett Packard ukázala, že ženy považujú vyžadované kvalifikačné predpoklady presne za to, čím sú: vyžadovanými kvalifikačnými predpokladmi, pričom o prácu sa rozhodnú neuchádzať najmä preto, lebo sa nechcú dostať do situácie, kde by mohli zlyhať. Muži chápu požadované kvalifikačné predpoklady skôr ako určité pokyny, pričom majú pocit, že ak sa im už podarí dostať sa na pohovor, dokážu svoje schopnosti predať.

Nebolo to tak dávno, keď vysokoškolský titul predstavoval pre ženy jedinú vstupenku do profesionálneho sveta. V súčasnej dobe je zrejmé, že ženy stále preceňujú význam formálneho vzdelávania a potrebu splniť všetky požiadavky, pričom nedostatočne využívajú možnosti ako schopnosť predať sa, získavanie kontaktov a kreatívny prístup.

Stáva sa to

Požadujú toho zamestnávatelia od žien viac? Sú zamestnávatelia zaujatí a majú na ženy väčšie nároky v porovnaní s mužmi z hľadiska ich kvalifikácie? Určite sa nedá povedať, že nerovnosť vôbec neexistuje. Dokonca aj v súčasnej rovnoprávnej spoločnosti sú na ženy často kladené odlišné, ak nie vyššie nároky.

Štúdia, ktorá bola v roku 2012 publikovaná v Zborníku Národnej akadémie vied, predložila 127 vedeckým profesorom žiadosti o prijatie do zamestnania na pozíciu manažéra laboratória. Tieto žiadosti boli úplne identické, líšili sa len v jednej veci – na jednej polovici bolo uvedené ženské meno, zatiaľ čo na druhej polovici bolo mužské meno. Vo výsledku sa zistilo, že táto malá zmena spôsobila veľký rozdiel vo výsledkoch.

Uchádzačky ženského pohlavia boli všeobecne považované za menej kompetentné, horšie zamestnateľné a menej žiaduce na zaškolenie. Dokonca aj uchádzačkám, ktoré boli považované za dostatočne kompetentné pre danú pozíciu, bola ponúkaná mzda, ktorá bola v priemere o 12 % nižšia než v prípade uchádzačov mužského pohlavia. Pripomínam, že žiadosti boli úplne identické a jediným rozdielom bolo meno, pod ktorým boli podané. To znamená, že nielenže u žien existuje menšia pravdepodobnosť toho, že podajú žiadosť o zamestnanie, pokiaľ nespĺňajú úplne všetky požiadavky, ale tiež je štatisticky menej pravdepodobnejšie, že ho získajú.

Porušujte pravidlá

Správa pripravená spoločnosťou Hewlett Packard je zameraná na širšie demografické skupiny. Čo sa musí stať, aby ženy nemali pocit, že strácajú čas, ak nespĺňajú úplne všetky požiadavky?

Netreba pripomínať, že pri zvažovaní uchádzačov, či už ide o muža alebo ženu, treba ich potenciálu a prednostiam prikladať rovnaký význam, aký sa prikladá ich doterajším výsledkom alebo skúsenostiam. Z hľadiska dosahovania vašich kariérnych (a životných) cieľov je podstatné viac sa zamerať na schopnosti vykonávať danú prácu než na zdanlivé pravidlá.

Dnes, keď sedím na druhej strane tohto pracovného inzerátu, si uvedomujem viac ako kedykoľvek predtým, že to je skutočne pravda.

„Nepodceňujte sa. Verte si. Nebojte sa riskovať a robiť chyby.“ Anne Heraty – generálna riaditeľka CPL resources

Zdráhate sa podať žiadosť o prijatie do zamestnania?

Neváhajte už a začnite pracovať na svojej žiadosti ešte dnes.

Hľadanie pracovných pozícií

Súvisiace príspevky

Vyhľadávanie pracovných ponúk

Registrovať sa