Polityka prywatności

Przed rozpoczęciem korzystania z naszych usług przeczytaj uważnie tę umowę

Wprowadzenie

Niniejsza Polityka prywatności określa reguły przetwarzania przez spółkę Cpl Resources plc lub jej podmioty zależne (dalej: „Cpl Group”) wszystkich danych osobowych, które są zbierane od lub podawane przez użytkowników (poprzez wiele rozmaitych kanałów, takich jak nasza witryna internetowa, witryny podmiotów stowarzyszonych, usługi pośrednictwa pracy, bezpośrednia komunikacja pocztą elektroniczną i wydarzenia).

Przeczytaj dokładnie tę Politykę prywatności, aby dowiedzieć się o praktykach Cpl w zakresie przechowywania i przetwarzania danych osobowych.

Jeśli nie zgadzasz się na zasady niniejszej Polityki prywatności, nie podawaj nam żadnych danych osobowych lub skontaktuj się z nami i poproś o usunięcie swoich danych z naszych systemów (zobacz dane kontaktowe poniżej)

Administratorem Danych Osobowych osób korzystających z serwisu https://cpljobs.com/pl/ i użytkowników Platformy Pośrednictwa Pracy jest Cpl  Group, zerejestrowana w Irlandii, reprezenowana w Polsce przez CPL Jobs Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Al. Jerozolimskich 81, wpisaną do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000364333, NIP 7010256845, REGON 142578192, numer wpisu do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia KRAZ 10504. Grupa wyznaczyła Data Protection Commissioner (Inspektor Danych Osobowych), który na stałe przebywa w siedzibie Cpl Group w Irlandii. Kontakt z Data Protection Commissioner możliwy jest pod adresem e-mail: dataprivacy@cpl.com.

Cpl Group zobowiązuje się do uczciwego i zgodnego z prawem przetwarzania wszystkich danych osobowych użytkowników oraz zapewnienia należytej ochrony tych informacji. Oświadczamy, że respektujemy prawo do prywatności i ochrony Państwa danych osobowych, w szczególności przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Ponadto zobowiązujemy się do wykorzystywania otrzymanych danych wyłącznie do celów wyszczególnionych w niniejszej Polityce prywatności.

Cpl Group gromadzi i przetwarza dane osobowe użytkowników serwisu i Platformy Pośrednictwa Pracy Cpl Group w celu świadczenia usług w zakresie pośrednictwa pracy i innych usług żądanych przez użytkowników. Zasadniczo do danych osobowych gromadzonych przez Cpl Group należą: imię i nazwisko, dane kontaktowe i inne informacje zawarte w Twoim CV. Podanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne, jednak nie posiadając ich Cpl Group nie będzie w stanie świadczyć Państwu swoich usług.

Cpl Group może przetwarzać Państwa dane osobowe w różnych okolicznościach i w oparciu o różne podstawy prawne.

Dane osobowe, które gromadzimy i przetwarzamy, mogą się różnić w zależności od tego, czy jesteś kandydatem do pracy zarejestrowanym przez Cpl Group,pracownikiem CPL Jobs Sp. z o.o. lub innej spółki należącej do Cpl Group, kandydatem dostawcy zewnętrznego lub osobą ds. kontaktów po stronie Klienta. Za każdym razem, gdy będziemy prosić Państwa o podanie nam swoich danych szczegółowo poinformujemy o warunkach ich przetwarzania przez Cpl Group. Poniżej przedstawiamy krótki opis przypadków, w jakich najczęściej będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe:

 1. Kandydat do pracy zarejestrowany przez Cpl Group

Dane osobowe będą przechowywane, przetwarzane, wykorzystywane i ujawniane przez Cpl Group do następujących celów:

 • Ocena Twoich kwalifikacji i zadeklarowanych cech pod względem ich dopasowania do oferowanych przez nas stanowisk. W związku z charakterem usług rekrutacyjnych Twoje dane będą przechowywane w naszej bazie w celu realizacji wiążącej nas i Ciebie umowy o świadczenie usług pośrednictwa pracy, a więc na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej: o.d.o.)
 • Wysyłanie Twoich danych do klienta w celu dalszego przetwarzania Twojej aplikacji lub oceny Twoich kompetencji względem naszych ofert – za Twoją zgodą, czyli na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) r.o.d.o. W przypadku wysyłania danych do klienta otrzymasz automatyczne e-mailowe powiadomienie o przekazaniu danych wraz z informacją o kliencie oraz celu przesłania danych. Dzięki temu wiesz, gdzie jeszcze mogą być przechowywane i przetwarzane Twoje dane.
 • Umożliwienie Ci przesłania CV i złożenia aplikacji online na wybrane stanowisko, w ramach realizacji wiążącej nas i Ciebie umowy o świadczenie usług pośrednictwa pracy, a więc na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) r.o.d.o.
 • Komunikowanie się Tobą w sprawie odpowiednich ofert pracy, doradzanie w sprawie rozwoju kariery zawodowej, w ramach realizacji wiążącej nas i Ciebie umowy o świadczenie usług pośrednictwa pracy, a więc na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) r.o.d.o.
 • Świadczenie usług pomocy technicznej, zwracanie się z prośbami o opinie na temat procesu rekrutacyjnego i jakości obsługi w naszym serwisie, w celu realizacji naszego usprawiedliwionego interesu jako administratora danych osobowych w postaci zarządzania i poprawy jakości naszych usług w oparciu o opinie użytkowników, a więc na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) r.o.d.o.
 • Realizowanie obowiązków i wymogów prawnych dotyczących ujawnienia Twoich danych osobom trzecim, ciążących na Cpl Group jako administratorze Twoich danych, np. w związku z wykryciem przestępstwa, na potrzeby poboru podatków i ceł, w celu zachowania zgodności z regulacjami prawnymi i w odpowiedzi na nakaz sądowy, każdorazowo na podstawie przepisu prawa krajowego lub prawa Unii zobowiązującego nas do ujawnienia Twoich danych osobowych.
 • Realizacja usług niezbędnych do realizacji usługi pośrednictwa pracy. W tym celu będziemy chcieli udostępniać Twoje dane podmiotom trzecim. Dane przekazywane w takich sytuacjach mogą obejmować referencje, kwalifikacje, informacje o karalności lub wyniki testów kompetencyjnych i badań psychometrycznych. O zamiarze przekazania takich danych informujemy z wyprzedzeniem. Udostępnimy Twoje dane jedynie w sytuacji, gdy wyrazisz na to zgodę, a więc na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) r.o.d.o.

 

 1. Kandydat dostawcy zewnętrznego

W świetle niektórych umów z klientami jesteśmy Głównym dostawcą usług rekrutacyjnych.

Zapisy tych umów wymagają od nas przetworzenia w imieniu klienta CV kandydata i informacji o pracowniku otrzymanych od innych firm rekrutacyjnych. W takim przypadku zakres przetwarzanych informacji zależy od wniosku klienta, a dane nie są wykorzystywane do celów opisanych w punkcie (i) dotyczącym wyszukiwania ofert pracy dla Kandydatów do pracy zarejestrowanych przez CPL Jobs Sp. z o.o. Jeśli taki kandydat zewnętrzny nie zostanie zatwierdzony, dane tej osoby usuniemy z systemów. Podobnie dzieje się w przypadku zaakceptowania kandydatury – dane osobowe wybranej osoby również są usuwane z naszych systemów

 1. Osoba ds. kontaktów po stronie klienta

Aby świadczyć usługi rekrutacyjne klientowi, musimy przechowywać i przetwarzać dane kontaktowe wybranej osoby po jego stronie. Do informacji tych mogą należeć: imię i nazwisko, telefon i e-mail służbowy, nazwa stanowiska i historia kontaktów z daną osobą. Dane te przetwarzamy w celu utrzymania kontaktu niezbędnego do realizacji umowy, a więc dane osoby ds. kontaktów po stronie klienta są przez nas przetwarzane w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, czyli na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) r.o.d.o. Po dodaniu osoby ds. kontaktów po stronie klienta do naszej bazy danych kontaktów otrzyma ona automatyczne powiadomienie o wpisaniu do bazy wraz z pełną informacją dotyczącą warunków przetwarzania jego danych osobowych przez Cpl Group.

 1. Kontakt marketingowy

Możemy dodać Cię do naszej listy kontaktów marketingowych lub połączyć z innym typem kontaktu na tej liście. Jeśli udostępnisz nam swój adres e-mail lub inne dane kontaktowe i wyrazisz zgodę na otrzymywania treści reklamowych, będziemy wykorzystywać Twoje dane osobowe do kontaktowania się z Tobą w celu przekazania użytecznych informacji, porad oraz materiałów pomocy technicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej, komunikatora lub powiadomień sieciowych/komórkowych. Będziemy kontaktować się z Tobą tylko przy użyciu zaakceptowanych przez Ciebie metod i wysyłać Ci wyłącznie materiały, które zamawiasz lub na których otrzymywanie wyrażasz zgodę. Twoje dane będą w tym przypadku przetwarzane w celu realizacji naszego usprawiedliwionego interesu jako administratora danych w postaci prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych, a więc na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) r.o.d.o. Byśmy mogli przekazywać Ci żądane materiały o charakterze marketingowo informacyjnym, potrzebujemy Twojej zgody na taki rodzaj komunikacji, wynikającej z art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 z późn. zm.) oraz art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1907 z późn. zm.)

Ta lista danych osobowych nie jest wyczerpująca. Możemy przetwarzać, wykorzystywać i ujawniać informacje do celów niewymienionych powyżej. W każdym przypadku, gdy będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe poinformujemy Cię o celach, podstawach ich przetwarzania oraz warunkach i sposobach, w jakich wykorzystujemy Twoje dane

Zastrzegamy sobie prawo przekazania Twoich danych osobie trzeciej w przypadku sprzedaży, fuzji, likwidacji, postawienia w stan upadłości lub przejęcia wszystkich zasobów Cpl Group i/lub CPL Jobs Sp. z o.o., o ile taka osoba trzecia zobowiąże się do przestrzegania postanowień naszej Polityki prywatności. W takiej sytuacji Cpl Group powiadomi Cię o zaistniałej sytuacji i poinformuje, jakie prawa Ci przysługują w związku z nią.

Dane osobowe uzyskane od użytkowników i kandydatów mogą być ujawniane naszym upoważnionym pracownikom CPL Group podmiotom stowarzyszonym i umożliwiającym świadczenie usług przez CPL Group (np. hostingodawcy serwisu), klientom i osobom trzecim, na warunkach określonych w niniejszej Polityce prywatności. Twoje dane osobowe są w całości przetwarzane i przechowywane w Europejskim Obszarze Gospodarczym.

W przypadku konieczności przekazania Twoich danych poza EOG skontaktujemy się z Tobą, poinformujemy Cię o standardach bezpieczeństwa obowiązujących w kraju, do którego Twoje dane mają być przekazane i poprosimy o zgodę. Jeśli będziemy musieli przesłać Twoje dane osobowe poza EOG, dołożymy wszelkich starań, by zagwarantować ich przetwarzanie i zabezpieczenie zgodnie z zasadami zawartymi w niniejszej Polityce prywatności.

Dołożymy wszelkich starań, by zagwarantować, że dane osobowe, które od Ciebie otrzymaliśmy, są aktualne. Pamiętaj jednak, że na Tobie spoczywa obowiązek poinformowania nas o wszelkich zmianach w Twoich danych osobowych.

Możesz w dowolnym momencie zażądać dostępu do swoich danych, dostarczenia kopii informacji, które mamy na Twój temat ich zmiany, aktualizacji lub usunięcia. Prośby o zaktualizowanie lub usunięcie danych należy wysyłać na adres dataprivacy@cpl.com z adresu e-mail zarejestrowanego w naszym systemie. Ponadto co roku będziesz od nas otrzymywać powiadomienie o możliwości zaktualizowania lub usunięcia danych. Dane zostaną zaktualizowane lub usunięte w ciągu tygodnia i otrzymasz stosowne powiadomienie o zrealizowaniu Twojej prośby. Masz również prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych oraz ich przeniesienia oraz do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych przez CPL Group.

Możemy także odmówić spełnienia Twojej prośby, jeśli wymagają tego od nas przepisy prawa. W przypadku odrzucenia prośby podamy przyczynę.
Dodatkowo masz prawo do wniesienia skargi, gdy uznasz, że sposób w jaki CPL Group wykorzystuje jego dane narusza przepisy r.o.d.o. Skargę należy wnieść do organu nadzorczego, którym od dnia 25 maja 2018 r. jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jeżeli przetwarzamy Twoje dane na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody, masz prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie Twoich danych. Pamiętaj jednak, że to nie sprawia, że przetwarzanie Twoich danych dokonane przed wycofaniem przez Ciebie zgody traci charakter zgodnego z prawem.

Dane takie będziemy przechowywać tylko przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały one zebrane, a po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

Dokładamy wszelkich starań, by odpowiednio chronić dane osobowe, którymi dysponujemy. Zobowiązujemy się do ochrony Twoich danych osobowych, w szczególności do ich nieujawniania osobom trzecim oraz do ich przetwarzania wyłącznie w celach określonych w niniejszej Polityce prywatności. Dane osobowe są zabezpieczone przed bezprawnym udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osoby nieupoważnione, zniszczeniem, utratą, uszkodzeniem lub zmianą oraz przetwarzaniem niezgodnym z przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Aby uniemożliwić nieautoryzowany dostęp do danych osobowych, które zbieramy online, stosujemy odpowiednie środki fizyczne, elektroniczne oraz proceduralne. Używamy rozmaitych technologii zabezpieczających i procedur chroniących dane osobowe przed nieupoważnionym dostępem, wykorzystaniem i ujawnieniem. Należy jednak pamiętać, że nie jest możliwe zagwarantowanie stuprocentowego bezpieczeństwa przesyłania danych przez Internet. Podczas przesyłania danych online istnieje ryzyko ich bezprawnego przejęcia przez nieupoważnione osoby trzecie, nawet pomimo dołożenia należytej staranności i zastosowania najwyższej jakości zabezpieczeń adekwatnych do ryzyka związanego z przetwarzanymi danymi. W takim przypadku Cpl Group nie ponosi żadnej odpowiedzialności.

Pliki cookie to pliki przechowywane na dysku twardym komputera, które rejestrują Twoją historię wyświetlania w witrynie, obejmujące zawartość tekstową, które mogą zawierać dane osobowe w  postaci adresu IP komputera oraz unikalnego identyfikatora urządzenia zapisanego w  pliku. Dane z nich są odczytywane jedynie podczas wizyty na stronie. Jeśli odwiedzisz daną witrynę po raz kolejny, może ona prezentować treści dostosowane do Twoich zainteresowań ustalonych na podstawie informacji o Twojej poprzedniej wizycie.

Podstawą prawną dla zbierania Twoich danych odczytywanych z plików cookie jest art. 6 ust. 1 lit. (f) r.o.d.o., dopuszczający przetwarzanie danych osobowych dla osiągnięcia usprawiedliwionego celu administratora danych. Celem takim jest dostosowanie strony do indywidualnych ustawień użytkownika oraz zapamiętanie wprowadzanych przez użytkownika danych związanych z korzystaniem z serwisu, jak również prowadzenie analiz statystycznych dotyczących użytkowników i odwiedzających stronę na potrzeby administratora strony.

W ustawieniach przeglądarki możesz zablokować akceptowanie plików cookie. Należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się utrudnione lub niemożliwe. Pliki cookie w żaden sposób nie wpływają na funkcjonowanie systemu operacyjnego urządzenia.

Wchodząc na nasz serwis pozostajesz anonimowy tak długo, aż sam nie zdecydujesz inaczej. Informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez Cpl Group wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją naszych serwerów. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych takich jak region, z którego się z nami łączysz. Używamy oprogramowania do monitorowania witryny, aby określać ruch, trendy przeglądania i korzystania z naszych stron, a następnie na tej podstawie opracowujemy ich wygląd i funkcjonalność.

Wykorzystujemy pliki cookie zapewniające następujące funkcjonalności:

 • Zabezpieczenia: Te pliki cookie pozwalają nam na bezpieczne uzyskiwanie dostępu do Twojego konta
 • Preferencje: Te pliki cookie służą do przechowywania Twoich preferencji językowych i wyświetlania wyników wyszukiwania ofert pracy
 • Analityczne: Monitorują wydajność naszych stron: zbieramy informacje o odwiedzinach i aktywności na stronach. Informacje te są całkowicie anonimowe. Korzystamy z tych informacji w sposób zbiorczy i oceniamy odwiedziny na podstawie schematów użytkowania wielu odwiedzających.

Dane analityczne wykorzystujemy do przygotowywania raportów i udoskonalania funkcjonalności witryny. Na przykład na podstawie popularności treści lub funkcji wśród użytkowników decydujemy, co dodać, co zmienić i co usunąć ze stron. Monitorujemy m.in.

 • Wyświetlenia strony
 • Liczbę odwiedzin o określonych godzinach
 • Czas spędzony w naszej witrynie
 • Lokalizacje odwiedzających
 • Dane techniczne urządzeń i przeglądarek, za pomocą których odwiedzający korzystają z witryny

Korzystamy z danych analitycznych Google. Więcej informacji o tym, jak Google Analytics postępuje z Twoimi danymi, możesz znaleźć tutaj: Google: Ochrona danych. Możesz także przeczytać całą politykę prywatności Google.

 • Funkcje witryny: Śledzimy stanowiska, których szukasz, aby pokazywać Ci podobne.
 • Sesja: W miarę jak poruszasz się po naszych stronach, przechowujemy różne informacje, aby zapewnić prawidłowe działanie witryny. Na przykład: jeśli szukasz ofert pracy, zostaną zapamiętane Twoje słowa kluczowe i możesz je później zmienić. Jeśli się zalogujesz, zapamiętamy, z którego konta nastąpiło logowanie.
 • Reklama: Używamy danych zgromadzonych przez pliki cookie, aby poznać grupę docelową i przygotowywać kampanie reklamowe tylko dla zainteresowanych osób. Obejmuje to wykorzystanie reklamy w celu dotarcia do osób, które podjęły lub nie podjęły określone działanie na naszych stronach.

Nasze witryny są połączone z różnymi usługami osób trzecich, które mogą śledzić korzystanie ze stron Cpl Group. Korzystamy z tego połączenia, by otrzymywać lepsze dane analityczne i opracowywać kampanie reklamowe, które będą kierowane tylko do zainteresowanych użytkowników. Dane te są udostępniane wyłącznie anonimowo; nie przekazujemy nikomu żadnych danych osobowych poprzez pliki cookie. Dane te są udostępniane następującym firmom zewnętrznym:

 • Google
 • Marketo
 • Facebook
 • LinkedIn
 • Twitter

Możesz uzyskać dostęp do swoich danych w formie zbieranej poprzez analizę zawartości plików „cookies”, w treści w jakiej znajdują się na dysku komputera, które są następnie wykorzystywane przez witrynę oraz w każdej chwili je usunąć.

Przysługuje Ci prawo do żądania od nas usunięcia danych, które uzyskaliśmy odczytując pliki cookie zapisane na Twoim urządzeniu, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (organu nadzorczego).

W razie wprowadzenia zmian w tej Polityce prywatności opublikujemy je w naszych witrynach, aby upewnić się, że użytkownicy są świadomi, jakie informacje zbieramy i jak je wykorzystujemy. Jeśli będziemy chcieli użyć Twoich danych osobowych w sposób inny niż opisany w tej Polityce prywatności, poinformujemy Cię o tym z wyprzedzeniem w wiadomości e-mail.
Ta Polityka prywatności obowiązuje od 21 maja 2019 r.