Ochrona prawna

Akceptacja warunków

Dostęp do tej witryny internetowej jest udzielany przez Cpl, a korzystanie z niej podlega następującym Warunkom korzystania.

Korzystanie z niniejszej witryny przez użytkownika oznacza, że akceptuje on niniejsze warunki. Taka akceptacja obowiązuje od dnia, w którym użytkownik po raz pierwszy skorzystał z witryny. Cpl zastrzega sobie prawo do aktualizowania Warunków korzystania w dowolnej chwili bez uprzedniego powiadamiania użytkownika. Użytkownicy są zobowiązani do regularnego przeglądania informacji publikowanych online w celu terminowego dowiadywania się o takich zmianach. Kontynuacja korzystania z witryny po opublikowaniu zmian oznacza zaakceptowanie przez użytkownika umowy zmodyfikowanej przez opublikowane zmiany.

Nazwy, obrazy i znaki logo identyfikujące Cpl lub inne firmy oraz ich produkty i usługi są zastrzeżonymi znakami Cpl i/lub innych firm.

Cpl zobowiązuje się do ochrony prywatności użytkowników online. Dokładne informacje na temat podejmowanych przez nas środków w celu ochrony prywatności zawiera Polityka prywatności Cpl.

Jeśli warunkiem skorzystania z którejkolwiek usługi Cpl jest założenie konta, użytkownik musi przejść proces rejestracji i podać aktualne, kompletne i dokładne informacje o sobie, wypełniając odpowiedni formularz rejestracji. Wyłączna odpowiedzialność za zachowanie w tajemnicy hasła i nazwy logowania spoczywa na użytkowniku. Co więcej, użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za wszelkie działania wykonywane przy użyciu jego nazwy logowania. Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Cpl o każdorazowym nieuprawnionym użyciu jego nazwy logowania lub o każdym innym naruszeniu zabezpieczeń. Cpl nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody, które mogą powstać w wyniku wykorzystania hasła lub nazwy logowania użytkownika za jego wiedzą lub bez niej. Jednak użytkownik może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za szkody poniesione przez Cpl lub inne podmioty na skutek użycia hasła lub nazwy logowania użytkownika przez osoby trzecie. Użytkownik nie może korzystać z czyjegoś konta bez pozwolenia posiadacza konta.

Użytkownik może korzystać z Usług pod warunkiem, że nie użyje ich do celów niezgodnych z prawem lub zabronionych przez niniejsze warunki korzystania. Użytkownik nie może korzystać z Usług w żaden sposób, który mógłby uszkodzić, zablokować, przeciążyć lub osłabić serwer Cpl. Użytkownik nie może próbować uzyskiwać nieuprawnionego dostępu do żadnych Usług, innych kont, systemów komputerowych ani sieci połączonych z dowolnym serwerem Cpl lub z dowolnymi Usługami, za pomocą włamywania, odgadywania haseł ani przy użyciu innych środków. Użytkownik nie może zdobywać ani usiłować zdobywać żadnych materiałów ani informacji, które nie zostały celowo udostępnione w ramach Usług. O ile w dalszej części nie postanowiono inaczej, użytkownikowi zabrania się wykorzystywania za pomocą dowolnych środków dowolnych treści z witryny Cpl do celów komercyjnych, usuwania takich treści oraz wykorzystywania witryny do celów komercyjnych. W przypadkach, gdy takie użycie materiałów jest pożądane, konieczne jest zidentyfikowanie źródła oraz przedstawienie pisemnej zgody.

Podczas korzystania z tej witryny internetowej użytkownik może uzyskiwać dostęp do witryn stron trzecich za pośrednictwem linków. Takie witryny pozostają poza kontrolą Cpl, w związku z czym Cpl nie ponosi odpowiedzialności za ich dostępność ani publikowane w nich treści. Wszelkie linki w witrynie są udostępniane wyłącznie ze względu na zainteresowania użytkownika lub dla jego wygody i nie oznaczają promowania linkowanych witryn przez Cpl. Nie ponosimy także odpowiedzialności za żadne szkody lub straty, które mogą wyniknąć na skutek użycia takiej witryny strony trzeciej lub na skutek kontraktów zawartych przez użycie takiej witryny. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że korzystanie z witryn internetowych stron trzecich podlega warunkom korzystania obowiązującym w tych witrynach.

W żadnym wypadku Cpl nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody, w tym między innymi szkody pośrednie i wtórne ani żadne inne bez względu na ich rodzaj, wynikłe z użycia lub utraty możliwości użycia, danych lub zysków, czy to w przebiegu umowy czy na skutek zaniedbania, wynikłych z użycia witryny lub pozostających w związku z użyciem witryny. Cpl nie udziela żadnej gwarancji nieprzerwanej dostępności niniejszej witryny internetowej ani nie ponosi żadnej odpowiedzialności za straty lub szkody wynikłe z na skutek ewentualnej niedostępności. Cpl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za straty i szkody wynikłe na skutek zmian wprowadzonych w treści tej witryny. Użytkownik uzyskuje dostęp do witryny i korzysta z niej na własne ryzyko.