Notka prawna

Warunki i postanowienia

Użytkownik powinien dokładnie zapoznać się z tym dokumentem przed uzyskaniem dostępu do usługi i rozpoczęciem korzystania z niej. Uzyskując dostęp i korzystając z usługi, użytkownik zobowiązuje się przestrzegać warunków i postanowień podanych poniżej. Cpl może zmodyfikować tę umowę w dowolnym czasie, a modyfikacje zaczną obowiązywać niezwłocznie po opublikowaniu zmodyfikowanej umowy. Warunki i postanowienia dla reklamodawców stanowią część ogólnych warunków korzystania z Witryny. Cpl ma także wszechstronną Politykę prywatności dla użytkowników.

Materiał znajdujący się tej witrynie internetowej jest chroniony prawem autorskim spółki Cpl Resources plc i/lub jej dostawców, chyba, że wskazano inaczej. Ta witryna internetowa należy do spółki Cpl i jest przez nią obsługiwana, a materiał jest chroniony międzynarodowym prawem autorskim i prawem o znakach towarowych.

Informacje zawarte w tej witrynie internetowej służą do użytku własnego i nie mogą być sprzedawane ani rozpowszechniane. Materiały z tej witryny internetowej można pobierać wyłącznie do celów niekomercyjnych, pod warunkiem nie zmieniania żadnych informacji ani oznaczeń o prawach autorskich. Żadne materiały pochodzące z tej witryny internetowej, w tym także kod i oprogramowanie, nie mogą być w żaden sposób modyfikowane, kopiowane, odtwarzane, ponownie publikowane, przesyłane, udostępniane, przekazywane ani rozpowszechniane. Zabrania się korzystania z niniejszej witryny internetowej do celów niezgodnych z prawem i zabronionych niniejszymi warunkami użytkowania.

Założeniem informacji publikowanych przez Cpl jest podsumowanie kwestii prawnych i pozaprawnych. Dokładność, kompletność i użyteczność wszystkich opinii, porad i informacji na temat serwisu, informacji handlowych i innych informacji przekazywanych w ramach serwisu czy ogólnie w Internecie leży w całości w gestii użytkownika. Spółka Cpl w żadnym razie nie ponosi odpowiedzialności przed użytkownikiem ani żadną inną osobą za jakiekolwiek decyzje czy działania użytkownika oraz innych osób podejmowane w przekonaniu o prawdziwości informacji zawartych w witrynie internetowej.

Spółka Cpl nie udziela gwarancji ciągłej dostępności żadnej konkretnej oferty pracy reklamowanej w Witrynie i nie ponosi odpowiedzialności za sytuację, gdy reklamodawca zapełni wakat przed wycofaniem reklamy z Witryny. Cpl podejmuje starania, aby każda reklamowana oferta pracy dotyczyła rzeczywistego wakatu, ale nie może tego zagwarantować.

Cpl udostępnia linki do witryn internetowych obsługiwanych przez strony trzecie. Takie linkowane witryny pozostają poza kontrolą Cpl, w związku z czym Cpl nie ponosi odpowiedzialności za treści (w tym ich dokładność, legalność lub zgodność z dobrymi obyczajami) w tych witrynach ani w witrynach linkowanych z tych witryn. Cpl udostępnia te łącza wyłącznie ze względu na wygodę użytkownika, a prezentacja łącza nie oznacza promocji linkowanej witryny przez Cpl. Cpl nie ponosi odpowiedzialności za przestrzeganie praw autorskich w żadnej linkowanej witrynie.

Cpl nie gwarantuje, że usługa będzie świadczona nieprzerwanie i będzie wolna od błędów ani tego, że usterki dotyczące usługi zostaną poprawione. Użytkownik przyjmuje również do wiadomości, że Cpl nie może i nie udziela gwarancji, że pliki pobierane z Witryny lub przesyłane pocztą elektroniczną za pośrednictwem Witryny będą wolne od wirusów, robaków, koni trojańskich lub innego kodu o charakterze szkodliwym lub destrukcyjnym. Użytkownik jest odpowiedzialny za wdrożenie odpowiednich procedur i punktów kontroli spełniających jego wymagania w zakresie dokładności danych wejściowych i wyjściowych oraz za utrzymywanie systemów zewnętrznych względem Witryny, które umożliwiłyby odzyskanie wszelkich utraconych danych.

Cpl zachęca użytkownika do przesyłania pomysłów i opinii dotyczących wszelkich aspektów Witryny. Użytkownik wyraża zgodę na reprodukowanie przez Cpl materiałów i innych informacji przesłanych do obszarów publicznych Witryny (takich jak „tablice ogłoszeń”, fora i grupy dyskusyjne) lub pocztą elektroniczną do Cpl, w tym na ich dystrybucję, transmisję, tworzenie na ich podstawie prac pochodnych oraz wyświetlanie publiczne. (Więcej informacji na ten temat zawiera Polityka prywatności Cpl).

Chociaż Cpl dokłada wszelkich uzasadnionych starań w celu zapewnienia prywatności i integralności informacji podawanych przez użytkownika, istnieje możliwość, że te informacje mogą być nielegalnie obserwowane przez osoby trzecie podczas transmisji przez Internet lub podczas przechowywania w systemach Cpl. Cpl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za tego rodzaju incydenty.

Aby się zarejestrować, użytkownik musi podać hasło i nazwę logowania. Wyłączna odpowiedzialność za zachowanie w tajemnicy hasła i nazwy logowania spoczywa na użytkowniku. Co więcej, użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za wszelkie działania wykonywane przy użyciu jego nazwy logowania. Użytkownik może w dowolnym momencie zmienić hasło lub nazwę logowania zgodnie z instrukcjami; użytkownik może także rezygnować z usług włączonych podczas rejestracji według własnego uznania. Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Cpl o każdorazowym nieuprawnionym użyciu jego nazwy logowania i o każdym innym naruszeniu zabezpieczeń.

Cpl udostępnia linki do witryn internetowych obsługiwanych przez strony trzecie. Usługi i produkty stron trzecich reklamowane w tej Witrynie są objęte odpowiedzialnością tych stron trzecich, a ich prezentacja w tej witrynie internetowej nie oznacza ich promocji przez Cpl. Cpl nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody ani straty wynikłe w dowolny sposób z wszelkich informacji lub usług udostępnionych przez strony trzecie, pozostających z nimi w związku lub ubocznych względem nich.