Zásady ochrany osobních údajů

Před získáním přístupu ke službě nebo před jejím použitím si prosím pozorně přečtěte tuto smlouvu.

Úvod

Tyto zásady ochrany osobních údajů stanovují, na jakém základě budeme zpracovávat veškeré osobní údaje, které společnost Cpl Resources plc nebo její dceřiné společnosti (dále jen „skupina Cpl“) od vás shromažďují nebo které nám poskytujete (prostřednictvím různých zdrojů, jako je náš vlastní web, jakékoli jiné weby přidružených společností v rámci skupiny, webové stránky s nabídkami pracovních míst, přímé e-maily a akce).

Přečtěte si pozorně tyto zásady, abyste se seznámili s postupy společnosti Cpl v souvislosti s vašimi osobními údaji a s tím, jak s nimi budeme nakládat.

IPokud nesouhlasíte s tím, že vaše údaje zpracováváme tak, jak popisují tyto zásady, nezasílejte nám prosím jakékoli své osobní údaje nebo nás prosím kontaktujte s žádostí o smazání vašich údajů (kontaktní údaje naleznete níže).

Skupina Cpl je zaregistrována v Irské republice jako správce údajů pro účely obecného nařízení 2016/679 Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR), které se týká ochrany fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volným pohybem takových údajů. Úřad komisaře pro ochranu údajů v Irsku bude pro skupinu Cpl Group vedoucím dozorovým úřadem pro řízení všech záležitostí ochrany údajů v rámci skupiny.  Ve skupině Cpl se zavazujeme, že veškeré údaje, které nám zašlete, budeme zpracovávat oprávněně a v souladu se zákonem a s uplatněním náležitých dovedností a péče. Zavazujeme se vám také, že údaje, které nám zašlete, budou používány výhradně v souladu s účely definovanými v těchto zásadách.

Skupina Cpl shromažďuje a používá vaše osobní údaje za účelem provádění vámi vyžádaných funkcí a služeb náboru pracovníků. Budeme shromažďovat osobní údaje. Osobní údaje budou obecně sestávat z vašeho jména, kontaktních údajů a dalších informací obsažených ve vašem životopisu.  Než budou vaše osobní údaje uloženy a zpracovány, skupina Cpl si od vás vyžádá souhlas s tím, že bude vaše osobní údaje uchovávat.

Osobní údaje, které shromažďujeme a uchováváme, se budou lišit v závislosti na tom, zda jste kandidátem na pracovní místo evidovaným u společnosti Cpl, zaměstnancem společnosti Cpl, kandidátem na pracovní místo evidovaným u nezávislého dodavatele nebo kontaktní osobou klienta. Všechny tyto možnosti jsou popsány níže.

 1. Kandidát na pracovní místo evidovaný u společnosti Cpl

Osobní údaje budou vyžádány, uloženy, zpracovány, použity a předány skupinou Cpl, když provádíme následující činnosti:

 • Posuzujeme údaje o vás vzhledem k volným pracovním místům, která případně můžeme mít a která podle nás mohou být pro vás vhodná. S vaším svolením a v souladu s povahou služeb náboru pracovníků budeme vaše údaje uchovávat v naší databázi.

 • S vaším svolením zasíláme vaše údaje našim klientům, když vás navrhujeme jako kandidáta na volná pracovní místa nebo když vyhodnocujeme vaši způsobilost pro pracovní místa, která případně můžeme mít. Když jsou vaše údaje zaslány klientovi, automaticky vám e-mailem oznámíme, že k tomu došlo, a sdělíme vám, se kterým klientem byly údaje sdíleny a za jakým účelem, abyste věděli, kam všude byly vaše údaje odeslány a kde byly uloženy.

 • Umožníme vám odeslat váš životopis, když se online ucházíte o pracovní místa.

 • Komunikujeme s vámi o relevantních pracovních příležitostech, poskytujeme vám kariérní poradenství a podporu a žádáme vás o zpětnou vazbu k procesům, ve kterých vystupujete jako kandidát na pracovní místo.

 • Ze zákona jsme povinni předávat v dobré víře údaje třetím stranám v souvislosti s odhalováním trestné činnosti a výběrem daní nebo poplatků a musíme plnit jakékoli příslušné zákony a soudní příkazy.

 • Údaje předáváme třetím stranám, které jsme my nebo naši klienti angažovali, aby nám poskytly požadované služby. To může zahrnovat služby ověřování referencí, kvalifikací a rejstříku trestů nebo psychometrická vyhodnocení a testy dovedností. V rámci tohoto procesu na ně budete upozorněni a budete mít možnost je odmítnout.

 1. Zaměstnanec společnosti Cpl

V případě osob zaměstnaných nebo smluvně zavázaných společností Cpl jsou kromě údajů o kandidátech zapotřebí také další osobní údaje pro účely zaměstnaneckého poměru, dodržování předpisů a platebních služeb, například údaje o bankovních účtech, rodná čísla, potvrzení o daňové bezdlužnosti nebo údaje o vízech. Tyto údaje budou uchovávány jen tak dlouho, jak je zapotřebí pro poskytování takových služeb souvisejících se zaměstnaneckým poměrem, a budou odstraněny, jakmile váš zaměstnanecký poměr skončí a údaje nebudou vyžadovány pro jakékoli jiné právní účely.

 1. Smluvní dodavatel společnosti Cpl

V případě osob smluvně zavázaných společností Cpl jsou kromě údajů o kandidátech zapotřebí také další osobní údaje pro účely zaměstnaneckého poměru, dodržování předpisů a platebních služeb, například údaje o bankovních účtech, rodná čísla, potvrzení o daňové bezdlužnosti nebo údaje o vízech. Tyto údaje budou uchovávány jen tak dlouho, jak je zapotřebí pro poskytování takových služeb souvisejících se zaměstnaneckým poměrem, a budou odstraněny, jakmile váš zaměstnanecký poměr skončí a údaje nebudou vyžadovány pro jakékoli jiné právní účely.

 1. Kandidát na pracovní místo evidovaný u nezávislého dodavatele

Při plnění některých našich smluv o poskytování služeb klientům můžeme vystupovat v roli hlavního poskytovatele

služeb náboru pracovníků, což od nás vyžaduje, abychom jménem našeho klienta zpracovávali životopisy kandidátů a údaje o pracovnících od jiných poskytovatelů služeb náboru pracovníků. V tom případě jsou údaje zpracovávány výhradně pro žádost a získání pracovního místa u tohoto klienta a nejsou k dispozici ani používány pro účely vyhledávání kariérních příležitostí pro kandidáty na pracovní místa evidované u společnosti Cpl, jak je uvedeno v oddílu (i). Pokud takový kandidát na pracovní místo evidovaný třetí stranou se svou žádostí neuspěje, jsou údaje o kandidátovi ze systému smazány. Tyto osobní údaje jsou z našich systémů také smazány, jakmile je obsazení pracovního místa dokončeno.

 1. Kontaktní osoba klienta

Aby společnost CPL mohla vašemu zaměstnavateli poskytovat služby náboru pracovníků, budeme zpracovávat a ukládat údaje o kontaktních osobách klientů, což zahrnuje jméno, pracovní kontaktní údaje, název pracovní pozice a historii aktivit v souvislosti s pracovními místy. Po přidání do naší databáze kontaktů o tom obdržíte automatické oznámení a budete mít kdykoli možnost požádat o odstranění vašich údajů nebo vyjádřit nesouhlas s elektronickou komunikací.

 1. Marketingový kontakt

Můžeme vás přidat do našeho seznamu marketingových kontaktů buď výhradně jako marketingový kontakt, nebo navíc k jinému typu kontaktu v tomto seznamu. Pokud s námi budete sdílet svou e-mailovou adresu nebo jiné kontaktní údaje a budete souhlasit se zasíláním marketingových sdělení, použijeme vaše osobní údaje, abychom vám mohli přímo předávat užitečné informace, rady a podpůrné materiály prostřednictvím e-mailu, zasílání zpráv nebo oznámení na mobilních zařízeních a webu. Budeme vás kontaktovat jen s použitím metod, které přímo schválíte, a budeme vám posílat jen obsah, který si přímo vyžádáte nebo k jehož zasílání udělíte souhlas. Údaje o vás jako o marketingovém kontaktu budou uchovávány tak dlouho, dokud budete souhlasit s tím, že s vámi budeme komunikovat. Z každé zprávy budete mít vždy možnost zrušit některou nebo veškerou komunikaci.

Tento seznam osobních údajů není vyčerpávající a můžeme požádat o zpracování, používání nebo předávání vašich údajů pro jakýkoli jiný výše neuvedený účel, k čemuž může docházet vždy jen s vaším výslovným souhlasem.

Vyhrazujeme si právo postoupit vaše údaje třetí straně v případě prodeje, fúze, likvidace, nucené správy nebo převodu všech aktiv naší společnosti, pokud tato třetí strana bude souhlasit s tím, že bude dodržovat podmínky těchto zásad ochrany osobních údajů. Skupina Cpl vás bude o takových okolnostech informovat a budete mít možnost vyjádřit svůj nesouhlas.

Údaje, které jste nám poskytli, mohou být zpřístupněny osobám, které pracují pro skupinu Cpl, naše přidružené společnosti, naše klienty a výše uvedené třetí strany. Vaše osobní údaje jsou zcela ukládány a zpracovávány v rámci Evropského hospodářského prostoru.

Pokud bude zapotřebí odeslat vaše osobní údaje mimo Evropský hospodářský prostor, vyžádáme si od vás svolení, než vaše osobní údaje předáme. Pokud budeme muset vaše osobní údaje přenést mimo Evropský hospodářský prostor, podnikneme patřičné kroky k zajištění toho, aby vaše práva na ochranu osobních údajů zůstala chráněna tak, jak popisují tyto zásady ochrany osobních údajů.

Vynaložíme veškeré úsilí, abychom zajistili, že osobní údaje, které jste nám odeslali, budou v udržovaném a aktuálním stavu. Je ale vaší odpovědností informovat nás o jakýchkoli změnách vašich osobních údajů, abychom mohli zajistit jejich aktuálnost.

V případě, že o vás momentálně uchováváme osobní údaje, můžete kdykoli požádat, ať tyto údaje upravíme, aktualizujeme, vymažeme nebo vám poskytneme jejich kopii. Budeme vám také každoročně zasílat připomenutí, ať tyto údaje aktualizujete nebo požádáte o jejich smazání. Veškeré takové žádosti o odstranění nebo aktualizaci je nutné odeslat z e-mailové adresy, která je evidovaná v záznamech, na adresu dataprivacy dataprivacy@cpl.com Budou vyřízeny do jednoho týdne a obdržíte o tom potvrzení. Vaši žádost smíme zamítnout, jen pokud je to naše zákonná povinnost. Pokud vaši žádost zamítneme, sdělíme vám důvody tohoto zamítnutí.  Taková data pak budeme uchovávat tak dlouho, jak to bude nezbytně vyžadováno ze zákona.

Zavazujeme se chránit osobní údaje, které jsou nám zaslány. Abychom zabránili neoprávněnému přístupu nebo vyzrazení, zavedli jsme odpovídající fyzické, elektronické a organizační postupy, jejichž cílem je ochránit a zabezpečit údaje, které shromažďujeme online. Používáme nejrůznější bezpečnostní technologie a postupy, které pomáhají ochránit vaše osobní údaje před neoprávněným přístupem, použitím nebo vyzrazením. Skupina Cpl vynakládá veškerou náležitou péči na zajištění důvěrnosti a neporušenosti údajů, které nám poskytujete, ale uvědomujeme si, že u žádných přenosů dat přes internet není možné 100% zaručit bezpečnost. Existuje možnost, že když jsou tyto údaje přenášeny přes internet, může je třetí strana nezákonně sledovat. Společnost Cpl Group Limited nepřijímá v takových případech žádnou odpovědnost.

Soubor cookie je textový soubor, který je uložen na pevném disku vašeho počítače a vztahuje se k vaší historii prohlížení určitého webu. Když se na tento web později vrátíte, může vám nabídnout přizpůsobené volby na základě uložených informací o vaší poslední návštěvě. Pokud chcete zamezit přijímání souborů cookie, můžete obvykle upravit nastavení svého prohlížeče. Soubory cookie nepoškodí váš systém.

Používáme software pro sledování webu, který nám umožňuje monitorovat trendy návštěvnosti a používání webu, a pomáhá nám tak rozvíjet design a rozložení webových stránek.

Zabezpečení: Tyto soubory cookie nám umožňují získat bezpečně přístup k vašemu účtu.

Preference: Tyto soubory cookie umožňují ukládat vaše preference, jako je výběr jazyka nebo zobrazení výsledků vyhledávání pracovních míst.

Analýza: Abychom mohli monitorovat výkonnost našich webů, shromažďujeme data o návštěvách stránek. Tyto informace jsou zcela anonymní – nemůžeme zjistit, od koho pocházejí. Když tato data používáme, nesledujeme jednotlivé návštěvy, ale údaje o celkovém počtu návštěvníků.

Analytické informace jsou používány ve výkazech a za účelem zlepšování našeho webu. Analytická data například používáme, když přidáváme, odebíráme nebo měníme funkce webu na základě jejich oblíbenosti mezi uživateli. Sledujeme například následující údaje:

 • Počty zobrazení stránek
 • Oblíbené časy
 • Délky návštěv
 • Odkud návštěvníci pocházejí
 • Technické údaje o zařízeních nebo prohlížečích, pomocí nichž návštěvníci k webu přistupují

K poskytování analytických dat využíváme společnost Google. Další informace o tom, jak služba Google Analytics nakládá s vašimi údaji, získáte v článku Google: Ochrana dat. Můžete si také přečíst úplné znění prohlášení společnosti Google o zásadách ochrany osobních údajů.

Funkce webu: Sledujeme, na jaké nabídky pracovních míst se díváte, abychom vám mohli zobrazit podobné role.
Relace: Když se na webu pohybujete, je nutné ukládat různé informace, aby web správně fungoval. Například když hledáte pracovní místa, budou zapamatovány vyhledávané termíny, abyste je později mohli změnit. Pokud se přihlásíte, zapamatujeme si, pomocí kterého účtu jste se přihlásili.

Reklama: Data shromážděná prostřednictvím souborů cookie nám pomáhají pochopit cílovou skupinu naší reklamy a navrhovat online reklamní kampaně oslovující jen ty osoby, které o ně budou mít s největší pravděpodobností zájem. V rámci toho oslovujeme pomocí reklamy ty uživatele, kteří na některé z našich webových stránek provedli nebo naopak neprovedli určitou konkrétní akci.

Naše webové stránky jsou propojeny s celou řadou služeb od třetích stran, které mohou sledovat používání našeho webu. Toto propojení realizujeme, abychom měli přístup k lepším analytickým datům a mohli navrhovat kampaně zaměřené jen na uživatele, kteří o ně mají zájem. Tato data jsou vždy sdílena v anonymní podobě. Prostřednictvím souborů cookie nikdy nesdílíme osobní údaje s žádnými třetími stranami. Tato data sdílíme s následujícími externími společnostmi:

 • Google
 • Marketo
 • Facebook
 • LinkedIn
 • Twitter

Když v těchto zásadách ochrany osobních údajů provedeme změnu, bude uvedena na našich webech, abychom zajistili, že víte, jaké údaje shromažďujeme a jak je budeme používat. Pokud budeme plánovat použití osobních údajů způsobem, které neodpovídá těmto zásadám ochrany osobních údajů, budeme vás o tom předem e-mailem informovat a budete se moci rozhodnout, zda souhlasíte s tím, že vaše údaje budeme dál ukládat a zpracovávat.

Tyto zásady ochrany osobních údajů platí od 21. května 2018.