Zabezpečení

Přijetí podmínek

Přístup k těmto webovým stránkám a jejich používání poskytuje společnost Cpl a podléhá následujícím podmínkám užití.

Používáním těchto stránek vyjadřujete souhlas s těmito podmínkami, které nabývají účinnost dnem, kdy jste stránky použili poprvé. Společnost Cpl si vyhrazuje právo podmínky použití kdykoli změnit bez předchozího upozornění. Uživatelé jsou zodpovědní za pravidelné kontrolování informací zveřejněných na webových stránkách, aby byli s předstihem informováni o všech případných změnách. Pokračováním v používání těchto webových stránek po zveřejnění změněných podmínek vyjadřujete souhlas s touto změněnou dohodou.

Názvy, obrázky a loga identifikující společnost Cpl nebo třetí strany a jejich produkty a služby jsou proprietární ochranné známky společnosti Cpl nebo třetích stran.

Společnost Cpl se zavazuje chránit vaše soukromí na internetu. Přečtěte si prosím naše zásady ochrany osobních údajů, kde naleznete podrobnosti o našem pevném závazku chránit soukromí.

Pokud některá ze služeb společnosti Cpl vyžaduje, abyste si založili účet, musíte při registračním procesu poskytnout aktuální, úplné a přesné informace, které jsou vyžadovány v příslušném registračním formuláři. Jste plně zodpovědní za zachování důvěrnosti svého hesla a účtu. Kromě toho jste zcela zodpovědní za veškeré aktivity provedené prostřednictvím vašeho účtu. Souhlasíte s tím, že pokud dojde k neoprávněnému použití vašeho účtu nebo jakémukoli jinému narušení zabezpečení, okamžitě upozorníte společnost Cpl. Společnost Cpl nenese odpovědnost za jakoukoli ztrátu, která může vzniknout v důsledku použití vašeho hesla nebo účtu jinou osobou, ať už s vaším vědomím nebo bez něj. Můžete však být odpovědní za ztráty způsobené společnosti Cpl nebo jiné straně v důsledku použití vašeho účtu nebo hesla jinou osobou. Nesmíte používat účet jiného uživatele bez souhlasu majitele účtu.

Služby můžete používat pouze za podmínky, že je nebudete využívat pro jakýkoli účel, který je nezákonný nebo který zakazují tyto podmínky užití. Služby nesmíte používat žádným způsobem, který by mohl poškodit, znepřístupnit, přetížit nebo narušit server společnosti Cpl. Nesmíte se pokusit získat neoprávněný přístup k jakýmkoli službám, jiným účtům, počítačovým systémům nebo sítím připojeným k jakémukoli serveru společnosti Cpl nebo k jakékoli službě, ať už prostřednictvím hackování, prolamování hesel nebo jakýmkoli jiným způsobem. Nesmíte získat ani se pokusit získat jakékoli materiály nebo informace prostřednictvím jakýchkoli prostředků, které nejsou úmyslně poskytovány prostřednictvím našich služeb. S výjimkou případů uvedených v tomto dokumentu máte zakázáno používat nebo odstraňovat jakýkoli obsah z webových stránek společnosti Cpl jakýmkoli způsobem pro komerční účely a také máte zakázáno webové stránky používat pro komerční účely. V případech, kdy je takové použití materiálů požadováno, je nutné nejprve určit zdroj a získat od něj písemný souhlas.

Během používání těchto webových stránek můžete prostřednictvím odkazů přistupovat k webovým stránkám třetích stran. Tyto webové stránky nejsou pod naší kontrolou a nezodpovídáme za jejich dostupnost ani dostupnost jejich obsahu. Veškeré odkazy uvedené na webových stránkách jsou poskytovány pouze pro vaši potřebu a nepředstavují ani neimplikují jakékoli doporučení těchto odkazovaných stránek a neneseme odpovědnost za žádné ztráty ani škody, které můžou vzniknout v důsledku používání těchto webových stránek nebo smluv uzavřených na základě používání těchto webových stránek. Berete na vědomí, že používání takových webových stránek se řídí podmínkami užití platnými pro dané stránky.

Společnost Cpl nenese v žádném případě odpovědnost za jakékoli škody, včetně nepřímých nebo následných škod nebo jakýchkoliv škod vyvstávajících z užívání nebo přerušení užívání, dat nebo zisků, ať už při naplňování smlouvy nebo z důvodu nedbalosti, vzniklé v souvislosti s užíváním webových stránek. Neposkytuje se žádná záruka, že tato webová stránka bude k dispozici nepřetržitě, a není možné přijmout jakoukoli odpovědnost za ztráty nebo škody způsobené v důsledku takové nedostupnosti. Nepřijímáme žádnou odpovědnost za ztráty nebo škody způsobené změnami obsahu těchto webových stránek. Přistupování k těmto webovým stránkám a jejich používání je možné pouze na vlastní riziko.